Friday , 22 March 2019 / جمعه , ۲ فروردین ۱۳۹۸
آخرین خبرها

صورت جلسه شورای انضباطی

  • نماینده های کلاس می بایست از هر حیث( هم از نظر علمی و هم از نظر اخلاقی و رفتاری) نمونه بوده، بنابراین مسولیت نماینده ها نسبت به سایر دانش آموزان بیشتر خواهد بود.
  • نماینده کلاس می بایست در کار خود جدی بوده و دقت را سرلوحه ی کار خود قرار بدهند و حس مسولیت پذیری را در خود تقویت نمایند.
  • در زنگ های تفریح هیچ دانش آموزی مجاز به ماندن در کلاس نبوده و یکی از نمایندگان می بایست در کلاس حضور داشته باشند و دانش آموزی مجاز نیست که بدون اجازه وارد کلاس شود.
  • دانش آموزان بدون اجازه و هماهنگی مجاز به جابجایی خود در کلاس نیستند.
  • دانش آموزان حق خوردن هیچ گونه مواد غذایی را در کلاس نخواهند داشت.
  • گاهی دیده می شود که خود نماینده کلاس در بی نظمی کلاس شریک می شود.
  • نماینده کلاس موظف است بر نظافت کلاس نظارت داشته و دانش آموزان خاطی رابه دفتر دبیرستان معرفی نماید.
  • حفظ، نگهداری و دقت در استفاده از ملزومات درون کلاس خصوصاً میز و نیمکت ها و… به عهده نمایندگان کلاس می باشد.
  • حفظ سکوت و نظم کلاس در ساعاتی که دبیر در کلاس حضور ندارد به عهده نمایندگان بوده و دانش آموزان خاطی را به دفتر مدرسه معرفی گردند.
  • دانش آموزان یک کلاس به هیچ وجه مجاز به ورود به سایر کلاس ها نخواهند بود.
 دبیرستان غیر دولتی ایده آل

نظر دادن بسته است.

بالا